Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 7:31

31 Xiǎo zuò gāo yī zhǒu , kǒu shì yuán de , fǎngfú zuò de yàngshì , jìng yī zhǒu bàn , zaì kǒu shàng yǒu diāo gōng , xīn zǐ shì fāng de , bù shì yuán de .