Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 7:38

38 Yòu yòng tóng zhìzào shí gè pén , mĕi pén kĕ róng sì shí bā tè . pén jìng sì zhǒu , zaì nà shí zuò shàng , mĕi zuò ān shè yī pén .