Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 7:46

46 Shì zūn wáng méng zaì yuēdàn píngyuán , Shūgē hé Sǎlā dàn zhōngjiān jiè jiāo ní zhù chéng de .