Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 7:47

47 Zhè yīqiè Suǒluómén dōu méiyǒu guō chēng . yīnwei shén duō , tóng de qīng zhòng yĕ wúfǎ kĕ chá .