Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 7:49

49 Neì diàn qián de jīng jīn dēngtái , yòubiān wǔ gè , zuǒbiān wǔ gè , bìng qí shàng de jīn huā , dēng zhǎn , là jiǎn ,