Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 8:2

2 Yǐ tā niàn yuè , jiù shì qī yuè , zaì jié qián , Yǐsèliè rén dōu jùjí dào Suǒluómén wáng nàli .