Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 8:5

5 Suǒluómén wáng hé jùjí dào Tānàli de Yǐsèliè quánhuì zhòng , yītóng zaì yuē guì qián xiàn niú yáng wèi jì , duō dé bùkĕ shēng shǔ .