URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Ttímótaìhòushū 2:14

14 Nǐ yào shǐ zhòngrén huí xiǎng zhèxie shì , zaì zhǔ miànqián zhǔfu tāmen , bùkĕ wèi yányǔ zhēng biàn . zhè shì méiyǒu yìchu de , zhǐ néng baìhuaì tīngjian de rén .
Do Not Sell My Info (CA only)