URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Ttímótaìhòushū 3:9

9 Ránér tāmen bùnéng zaì zhèyàng dídǎng , yīnwei tāmende yúmeì , bì zaì zhòngrén miànqián xiǎnlù chūlai , xiàng nà èr rén yíyàng .
Do Not Sell My Info (CA only)