URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Ttímótaìhòushū 4:18

18 Zhǔ bì jiù wǒ tuōlí zhū bān de xiōngè , yĕ bì jiù wǒ jìn tāde tiānguó . yuàn róngyào guī gĕi tā , zhídào yǒng yǒngyuǎn yuǎn . āmén .
Do Not Sell My Info (CA only)