Shēnméngjì 2:4

4 Nǐ fēnfu bǎixìng shuō , nǐmen dìxiōng Yǐsǎo de zǐsūn zhù zaì Xīĕr , nǐmen yào jīngguò tāmende jìngjiè . tāmen bì jùpà nǐmen , suǒyǐ nǐmen yào fēn waì jǐnshèn .
Do Not Sell My Info (CA only)