Shēnméngjì 4:3

3 Yēhéhuá yīn bā lì pí Ěr de shì suǒ xíng de , nǐmen qīnyǎn kànjian le . fán suícóng bā lì pí Ěr de rén , Yēhéhuá nǐmen de shén dōu cóng nǐmen zhōngjiān chúmiĕ le .
Do Not Sell My Info (CA only)