Chuándàoshū 10:20

20 Nǐ bùkĕ zhòuzǔ jūnwáng , yĕ bùkĕ xīnhuái cǐ niàn . zaì nǐ wòfáng yĕ bùkĕ zhòuzǔ fù hù . yīnwei kòng zhōng de niǎo , bì chuányáng zhè shēngyīn . yǒu chìbǎng de , yĕ bì shùshuō zhè shì .