Chuándàoshū 11:10

10 Suǒyǐ nǐ dāng cóng xīn zhōng chúdiào chóu fán . cóng ròutǐ kè qù xiéè . yīnwei yìshēng de kāiduān , hé yòunián zhī shí , dōu shì xū kòng de .