Chuándàoshū 11:6

6 Zǎochen yào sā nǐde zhòng , wǎnshang yĕ bù xiē nǐde shǒu , yīnwei nǐ bù zhī nà yíyàng fā wàng , huò shì zǎo sā de , huò shì wǎn sā de , huò shì liǎngyàng dōu hǎo .