Chuándàoshū 12:1

1 Nǐ chèn zhe nián yòu , shuāi baì de rìzi shàng wèi lái dào , jiù shì nǐ suǒ shuō , wǒ haó wú xǐlè de nàxiē nián rì wèicéng línjìn zhī xiān , dāng jìniàn zào nǐde zhǔ .