Chuándàoshū 12:13

13 Zhèxie shì dōu yǐ tīngjian le . zǒng yì jiù shì jìngwèi shén , jǐn shǒu tāde jièmìng , zhè shì rén suǒ dāng jìn de bĕn fēn . ( huò zuò zhè shì zhòngrén de bĕn fèn )