Chuándàoshū 12:9

9 Zaì zhĕ , chuán dào zhĕ yīnwei yǒu zhìhuì , réng jiāng zhīshi jiàoxun zhòngrén . yòu mòxiǎng , yòu kǎo zhā , yòu chénshuō xǔduō zhēnyán .