Chuándàoshū 2:11

11 Hòulái wǒ chákàn wǒ shǒu suǒ jīng yíng de yīqiè shì , hé wǒ laólù suǒ chéng de gōng . shuí zhī dōu shì xū kōng , dōu shì bǔ fēng , zaì rì guāng zhī xià haó wúyì chù .