Chuándàoshū 2:12

12 Wǒ zhuǎn niàn guānkàn zhìhuì , kuáng wàng , hé yúmeì . zaì wáng yǐhòu ér lái de rén , huán néng zuò shénme ne . yĕ bù guo xíng zǎo xiān suǒ xíng de jiù shì le .