Chuándàoshū 2:14

14 Zhìhuì rén de yǎnmù guāngmíng , ( guāngmíng yuánwén zuò zaì tā tóu shang ) yúmeì rén zaì hēiàn lǐ xíng . wǒ què kàn míng yǒu yī jiàn shì , zhè liǎng dĕng rén dōu bì yùjiàn .