Chuándàoshū 2:19

19 Nà rén shì zhìhuì , shì yúmeì , shuí néng zhīdào . tā jìng yào guǎnlǐ wǒ laólù suǒ dé de , jiù shì wǒ zaì rì guāng zhī xià yòng zhìhuì suǒ dé de . zhè yĕ shì xū kōng .