Chuándàoshū 3:19

19 Yīnwei shìrén zāoyù de , shòu yĕ zāoyù . suǒ zāoyù de dōu shì yíyàng . zhège zĕnyàng sǐ , nàge yĕ zĕnyàng sǐ . qìxī dōu shì yíyàng . rén bùnéng jiàng yú shòu . dōu shì xū kōng .