Chuándàoshū 4:1

1 Wǒ yòu zhuǎn niàn , jiàn rì guāng zhī Xiàsuǒ xíng de yīqiè qīyē . kàn nǎ , shòu qīyē de liú leì , qiĕ wú rén ānwèi . qīyē tāmende yǒu shìlì , yĕ wú rén ānwèi tāmen .