Chuándàoshū 5:1

1 Nǐ dào shén de diàn , yào jǐnshèn jiǎobù . yīnwei jìn qián tīng , shèng guo yúmeì rén xiànjì , ( huò zuò shèng guo xiàn yúmeì rén de zhaì ) tāmen bĕn bù zhīdào suǒ zuò de shì è .