Chuándàoshū 5:18

18 Wǒ suǒ jiàn wèi shàn wèi mĕi de , jiù shì rén zaì shén cì tā yìshēng de rìzi chī hē , xiǎngshòu rì guāng zhī xià laólù dé lái de hǎo chù . yīnwei zhè shì tāde fēn .