Chuándàoshū 5:2

2 Nǐ zaì shén miànqián bùkĕ mào shī kāikǒu , yĕ bùkĕ xīn jí fā yán . yīnwei shén zaì tiān shang , nǐ zaì dì xià , suǒyǐ nǐde yányǔ yào guǎ shǎo .