Chuándàoshū 5:6

6 Bùkĕ rén nǐde kǒu shǐ ròutǐ fàn zuì . yĕ bùkĕ zaì jìsī ( yuánwén zuò shǐzhĕ ) miànqián shuō shì cuò xǔ le . wèihé shǐ shén yīn nǐde shēngyīn fānù , baìhuaì nǐ shǒu suǒ zuò de ne .