Chuándàoshū 5:8

8 Nǐ ruò zaì yī shĕng zhī zhōng jiàn qióngrén shòu rén qīyē , bìng duó qù gōngyì gōngping de shì , búyào yīncǐ chàyì . yīn yǒu yī wèi gāo guo jū gāo wèi de jiàn chá . zaì tāmen yǐshàng hái yǒu gèng gāo de .