Chuándàoshū 6:2

2 Jiù shì rén méng shén cì tā zī cái , fēngfù , zūnróng , yǐzhì tā xīnli suǒ yuàn de yíyàng dōu bù quē , zhǐshì shén shǐ tā bùnéng chī yòng , fǎn yǒu waìrén lái chī yòng . zhè shì xū kōng , yĕ shì huòhuàn .