Chuándàoshū 6:8

8 Zhèyàng kàn lái , zhìhuì rén bǐ yúmeì rén yǒu shénme chángchù ne . qióngrén zaì zhòngrén miànqián zhīdào rúhé xíng , yǒu shénme cháng chù ne .