Chuándàoshū 8:10

10 Wǒ jiàn è rén máizàng , guī rù fùnmù . yòu jiàn xíng zhèngzhí shì de , líkāi shèng dì , zaì chéng zhōng beì rén wàngjì . zhè yĕ shì xū kōng .