Chuándàoshū 8:14

14 Shìshang yǒu yī jiàn xū kōng de shì , jiù shì yì rén suǒ zāoyù de , fǎn zhào è rén suǒ xíng de . yòu yǒu è rén suǒ zāoyù de , fǎn zhào yì rén suǒ xíng de . wǒ shuō , zhè yĕ shì xū kōng .