Chuándàoshū 8:15

15 Wǒ jiù chēngzàn kuaìlè , yuánlái rén zaì rì guāng zhī xià , mò jiàng rú chīhēkuaìlè . yīnwei tā zaì rì guāng zhī xià , shén cì tāde nián rì , yào cóng laólù zhōng , shícháng xiǎngshòu suǒ dé de .