Chuándàoshū 8:17

17 Wǒ jiù kàn míng shén yīqiè de zuòwéi . zhīdào rén zhā bù chū rì guāng zhī Xiàsuǒ zuò de shì . rènpíng tā feì duōshào lì xún zhā , dōu zhā bù chūlai . jiù shì zhìhuì rén suī xiǎng zhīdào , yĕ shì zhā bù chūlai .