Chuándàoshū 8:9

9 Zhè yīqiè wǒ dōu jiàn guo . yĕ zhuān xīn chákǎo rì guāng zhī Xiàsuǒ zuò de yīqiè shì . yǒu shí zhè rén guǎnxiá nà rén , líng rén shòu haì .