Chuándàoshū 9:12

12 Yuánlái rén yĕ bù zhīdào zìjǐ de déng qī . yú beì è wǎng juān zhù , niǎo beì wǎngluó zhuō zhù , huòhuàn hūrán líndào de shíhou , shìrén xiàn zaì qízhōng , yĕ shì rúcǐ .