Chuándàoshū 9:2

2 Fán líndào zhòngrén de shì , dōu shì yíyàng . yì rén hé è rén , dōu zāoyù yíyàng de shì . hǎo rén , jiéjìng rén hé bù jiéjìng rén , xiànjì de yǔ bù xiànjì de , yĕ shì yíyàng . hǎo rén rúhé , zuì rén yĕ rúhé . qǐshì de rúhé , pà qǐshì de yĕ rúhé .