Chuándàoshū 9:3

3 Zaì rì guāng zhī Xiàsuǒ xíng de yīqiè shì shang , yǒu yī jiàn huòhuàn , jiù shì zhòngrén suǒ zāoyù de , dōu shì yíyàng . bìngqiĕ shìrén de xīn , chōngmǎn le è . huó zhe de shíhou xīnli kuáng wàng , hòulái jiù guī sǐ rén nàli qù le .