Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 1:11

11 Yúshì Āijí rén paì dū gōng de xiá zhì tāmen , jiā zhòngdàn kǔhaì tāmen . tāmen wèi fǎlǎo jiànzào liǎng zuò jī huò chéng , jiù shì Bǐdōng hé Lánsè .