Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 10:23

23 Sān tiān zhī jiǔ , rén bùnéng xiàng jiàn , shuí yĕ bú gǎn qǐlai líkāi bĕn chù , wéiyǒu Yǐsèliè rénjiā zhōng dōu yǒu liàngguāng .