Chūāijíjì 13:16

16 Zhè yào zaì nǐ shǒu shàng zuò jìhào , zaì nǐ é shàng zuò jìng wén , yīnwei Yēhéhuá yòng dà néng de shǒu jiàng wǒmen cóng Āijí lǐng chūlai .