Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 13:5

5 Jiānglái Yēhéhuá lǐng nǐ jìn Jiānán rén , Hèrén , Yàmólìrén , Xīwèirén , Yēbùsīrén zhī dì , jiù shì tā xiàng nǐde zǔzong qǐshì yīngxǔ gĕi nǐ nà liú nǎi yǔ mì zhī dì , nàshí nǐ yào zaì zhè yuè jiàn shǒu zhè lǐ .