Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 14:20

20 Zaì Āijí yíng hé Yǐsèliè yíng zhōngjiān yǒu yún zhù , yī bian hēiàn , yī bian fāguāng , zhōng yè liǎng xià bùdé xiàng jìn .