Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 14:24

24 Dào le chén gèng de shíhou , Yēhéhuá cóng yún huǒ zhù zhōng xiàng Āijí de jūn bīng guānkàn , shǐ Āijí de jūn bīng hùnluàn le ,