Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 14:27

27 Móxī jiù xiàng hǎi shēn zhàng , dào le tiān yī liàng , hǎi shuǐ réngjiù fù yuán . Āijí rén bì shuǐ taópǎo de shíhou , Yēhéhuá bǎ tāmen tuīfān zaì hǎi zhōng ,