Chūāijíjì 15:2

2 Yēhéhuá shì wǒde lìliang , wǒde shīgē , yĕ chéng le wǒde zhĕngjiù . zhè shì wǒde shén , wǒ yào zànmĕi tā , shì wǒ fùqin de shén , wǒ yào zūnchóng tā .