Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 16:22

22 Dào dì liù tiān , tāmen shōu le shuāng beì de shíwù , mĕi rén liǎng éméiĕr . huì zhòng de guān zhǎng lái gàosu Móxī ,