Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 16:7

7 Zǎochen , nǐmen yào kànjian Yēhéhuá de róngyào , yīnwei Yēhéhuá tīngjian nǐmen xiàng tā suǒ fà de yuànyán le . wǒmen suàn shénme , nǐmen jìng xiàng wǒmen fà yuànyán ne .