Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 17:3

3 Bǎixìng zaì nàli shèn kĕ , yào hē shuǐ , jiù xiàng Móxī fā yuànyán , shuō , nǐ wèishénme jiàng wǒmen cóng Āijí lǐng chūlai , shǐ wǒmen hé wǒmen de érnǚ bìng shēngchù dōu kĕ sǐ ne .